HEARTBEAT หมอกล้าหัวใจแกร่ง ปี 1: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

อิงจากชีวิตจริงของ Dr. Kathy Magliato เล่าถึง Alex Panettiere แพทย์ผ่าตัดหัวใจหญิง เธอต้องรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัว

 • 1 - 1
  Ep1 Oct. 21, 2021
 • 1 - 1
  Ep1 Oct. 21, 2021
 • 1 - 1
  Ep1 Oct. 21, 2021
 • 1 - 2
  Ep2 Oct. 21, 2021
 • 1 - 2
  Ep2 Oct. 21, 2021
 • 1 - 2
  Ep2 Oct. 21, 2021
 • 1 - 3
  Ep3 Oct. 21, 2021
 • 1 - 3
  Ep3 Oct. 21, 2021
 • 1 - 3
  Ep3 Oct. 21, 2021
 • 1 - 4
  Ep4 Oct. 21, 2021
 • 1 - 4
  Ep4 Oct. 21, 2021
 • 1 - 4
  Ep4 Oct. 21, 2021
 • 1 - 5
  Ep5 Oct. 21, 2021
 • 1 - 5
  Ep5 Oct. 21, 2021
 • 1 - 5
  Ep5 Oct. 21, 2021
 • 1 - 6
  Ep6 Oct. 21, 2021
 • 1 - 6
  Ep6 Oct. 21, 2021
 • 1 - 6
  Ep6 Oct. 21, 2021
 • 1 - 7
  Ep7 Oct. 21, 2021
 • 1 - 7
  Ep7 Oct. 21, 2021
 • 1 - 7
  Ep7 Oct. 21, 2021
 • 1 - 8
  Ep8 Oct. 21, 2021
 • 1 - 8
  Ep8 Oct. 21, 2021
 • 1 - 8
  Ep8 Oct. 21, 2021
 • 1 - 9
  Ep9 Oct. 21, 2021
 • 1 - 9
  Ep9 Oct. 21, 2021
 • 1 - 9
  Ep9 Oct. 21, 2021
 • 1 - 10
  Ep10 จบ Oct. 21, 2021
 • 1 - 10
  Ep10 จบ Oct. 21, 2021
 • 1 - 10
  Ep10 จบ Oct. 21, 2021